IKGL Logo Overlay

Toekomstvisie bedrijventerrein De Kamp

De Kamp is een goed functionerend bedrijventerrein. Om dat zo te houden, hebben de IKGL en de gemeente besloten om gezamenlijk een toekomstvisie op te stellen voor De Kamp. Dit doen we om bedrijven perspectief te bieden op een goed functionerende en aantrekkelijke werkomgeving zodat ze blijven investeren in hun bedrijf op De Kamp. Ruimte, energie en personeel worden steeds schaarser. Samen kijken we hoe we juist op deze gebieden voldoende te bieden hebben aan Ondernemers en hun werknemers.

Na een aftrapbijeenkomst waarin alle ondernemers uitgenodigd waren om kennis te nemen van ons voornemen, is een klankbordgroep gevormd uit 8 ondernemers. Zij voorzien de door gemeente en IKGL aangestuurde projectleider van informatie over wat zij de komende decennia nodig denken te hebben om goed te kunnen ondernemen op De Kamp. Afgelopen week hebben we de tweede klankbordbijeenkomst gehad.

We denken nu voldoende informatie te hebben om een globale visie te kunnen presenteren in een bijeenkomst waarvoor alle ondernemers van De Kamp weer worden uitgenodigd en waar ze de visie eventueel bij kunnen sturen. Daarna buigen verschillende disciplines binnen de gemeente zich nog over een verdere uitwerking wat betreft inrichting, infrastructuur, groen, waterberging en dergelijke. Uiteindelijk doel is dat we een toekomstbeeld hebben van De Kamp op basis waarvan projecten kunnen worden opgezet om de komende jaren toe te groeien naar het gewenste beeld.