IKGL Logo Overlay

IKGL en gemeente Oost Gelre slaan handen inéén

De gemeente Oost Gelre en de IKGL hebben naar aanleiding van verschillende signalen van ondernemers op bedrijventerrein de Kamp de handen ineen geslagen. Samen met de lokale ondernemers worden de mogelijkheden verkent tot het opzetten een ondernemerscollectief en het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het gebied.

Organisatiegraad
De Kamp is een bestaand bedrijvenpark in Lichtenvoorde van 66,5 ha. Een deel van het park is verouderd en stamt uit de jaren 70. De ambities van de individuele ondernemers op het park zijn hoog. Om deze ambities in de toekomst te borgen is een behoorlijke organisatiegraad wenselijk.
Daarom is het idee om een ondernemersvereniging of ander samenwerkingsvorm op bedrijventerreinniveau te implementeren zoals deze bijvoorbeeld al aanwezig is op De Laarberg in Groenlo.

Toekomstvisie
Naast het opzetten van een organisatiestructuur wordt met dit collectief, IKGL, de gemeente en eventuele andere stakeholders gewerkt aan een toekomstvisie voor De Kamp. Zodat De Kamp een bedrijventerrein blijft dat de economie van Oost Gelre maximaal ondersteunt. Momenteel is dat zeker nog het geval omdat de meeste zittende bedrijven passen binnen het economische profiel van Oost Gelre en op die manier bijdragen aan de leefbaarheid van de gemeente. Maar reguliere bedrijventerreinen die enkele decennia terug zijn ontwikkeld, moeten zich blijven ontwikkelen om kansrijke bedrijven vast te houden.

De meeste van deze bedrijven hebben de volgende vragen als het gaat om hun toekomstperspectief in de huidige werkomgeving:
• Hoe bind en boei ik mijn personeel en hoe houd ik ze inzetbaar?
• Is er rondom mijn huidige locatie voldoende ruimte om verder te kunnen groeien en innoveren?
• Is de energie-infrastructuur berekend op mijn uitbreidings- en verduurzamingswensen?
• Blijf ik in de toekomst voldoende bereikbaar voor goederen en personeel?

Deze vragen kunnen alleen beantwoord worden in hechte samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven. Zij moeten samen investeren in leefbare en duurzame bedrijventerreinen. Daarvoor is investeringszekerheid nodig aan beide kanten: bedrijven gaan pas investeren als ze weten dat ze in de toekomst voldoende voorzien zijn van ruimte, personeel en duurzame energie. Overheden investeren pas als er een per saldo positief effect ontstaat voor de samenleving.

Om een gunstig klimaat te ontwikkelen voor alle betrokken partijen is het zaak om te werken vanuit een heldere en gedragen visie op de toekomst van werklocaties in het algemeen en van De Kamp in het bijzonder. Ondernemers geven daarin aan wat zij denken nodig te hebben in de nabije en verre toekomst, wat ze daarin zelf kunnen doen en wat ze verwachten van de overheid. De gemeente probeert in de visie zoveel mogelijk de belangen van alle stakeholders te borgen en geeft aan hoe ze kan faciliteren. Door gezamenlijk een zorgvuldig proces in te gaan, ontstaat er een gedeeld toekomstbeeld van waaruit projecten opgestart kunnen worden zoals herstructurering van verouderde gebieden en gezamenlijke projecten om energie uit te wisselen. Wanneer vanuit een visie wordt gewerkt zijn de opvolgende projecten ook meer in samenhang met elkaar en geen “losse flodders” die elkaar tegen kunnen werken.

De aanpak wordt ondersteund door de provincie Gelderland middels een subsidie Toekomstbestendige bedrijventerreinen. Binnenkort willen we een start maken door de ondernemers op de Kamp uit te nodigen voor een eerste bijeenkomst.